miércoles, 28 de diciembre de 2016

BESTEBI PLATAFORMAK KALEAN BESTE PERTSONA BAT HIL DELA SALATU DU

Etxebizitza arloko bazterkeriaren aurkako eta Etxerik gabeko pertsonen aldeko “BesteBi” plataformak Koldoren heriotza salatu eta horren inguruko atsekabea adierazi du. 61 urteko bilbotarra hilda agertu zen pasa den asteartean, abenduak 20, Bilboko Maria Diaz de Haro kalean.


BesteBi; Bilbo, 2016ko abenduaren 28a.- Beste behin ere, 2016an hirugarrenez, pertsona bat hil da Bilboko kaleetan. Bestebi plataformaren izenean, bat egin nahi dugu bere senide eta lagunen minarekin.

XXI mendeko euskal gizarteak ez du oraindik ere gizarte-bazterkeriaren egoera gogor eta muturrekoena gainditu: Kalean bizitzea, etxerik ez edukitzea.  Euskal udalerrietan egindako Etxerik gabeko Pertsonen azken zenbaketaren arabera, 112 pertsonak egiten dute lo Bilboko kaleetan, 163 pertsonak Bizkaia osoan eta ia hirurehun pertsonak (285) Euskadin.

Baina kalean bizi diren pertsonez gain, etxerik ez duten beste pertsona asko daude; egoitza-baliabideren batean daudenak edo oinarrizko baldintzetara heltzen ez diren etxeetan daudenak; guztira ia 2.000 pertsona daude Euskadin, XXI mendean, etxebizitzarik gabe.

Gizarte-bazterkeria egituran errotuta duen sistema sozio-ekonomiko batean bizi gara.   Zehatzago esateko, etxegabetasuna mantendu egin da azken urteetan, pertsonak alde batera utzi dituen sistema bidegabe baten ondorioz.

BesteBi plataformaren izenean, euskal administrazioei berriz ere eskatu nahi diegu gizarte-zerbitzuen zorroa modu eraginkorrean garatzeko eta Euskadiko etxegabetasuna ezerezteko estrategia global bat martxan jartzeko, pertsonak kale gorrian hiltzen jarrai dezaten saihesteko. Eusko Legebiltzarrak, 2014ko urrian, Gobernuari eskatu zion urtebeteko epean estrategia hori aurkezteko. Bi urte beranduago, estrategia oraindik ez dago martxan.

Gizarteari, Euskadiko pertsona guztiei ere eskatu nahi diegu etxerik gabeko pertsonei begiratu diezaietela, ez ditzatela ikusezin bihurtu. Pertsona gisa, herritar gisa ikus ditzatela, eskubideak eta duintasuna dituzten herritar gisa.
Komunikabideei eskatu nahi diegu albiste hauen berri emateko, hain bidegabeak diren egoera hauek gaur egun ere ematen direla zabaltzeko. Eta etxerik gabe bizi diren pertsonen diskriminazioaren eta estigmaren kontra borrokatuko diren mezu positiboak sortzeko.  

2016. urtea amaitzera doa. Ea mota honetako ekintzak ere amaitzen diren. Ea ez dugun berriz ere kalean hildako inor omentzera irten behar. Ea 2017an gure eskakizunak betetzen diren, eta Giza eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 25.1 artikuluan jasotakoa eta hain oinarrizkoa dena egi bihurtzen den:

“Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia, mediku sorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik eza, gaixotasuna, elbarritasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea nahi gabe galtzeko beste kasuren bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere”.

BESTEBI VUELVE A DENUNCIAR LA MUERTE DE UNA PERSONA EN LA CALLE

La plataforma “Bestebi” contra la exclusión residencial y a favor de las “Personas sin hogar” lamenta y denuncia el reciente fallecimiento de Koldo, vecino de Bilbao de 61 años, que aparecía muerto el pasado martes, 20 de diciembre, en la calle Maria Díaz de Haro de Bilbao.BesteBi; Bilbao, 28 de diciembre de 2016.- Una vez más, la tercera este año 2016, una persona muere en las calles de Bilbao. Desde la Plataforma ‘BesteBi’, nos sumamos al dolor de su familia y amistades.

La sociedad vasca del siglo XXI no ha superado aún una de las mayores y más duras situaciones de exclusión social: vivir en la calle, no tener un hogar.  Según el último recuento de Personas Sin Hogar realizado en varios municipios vascos aún hay 112 personas durmiendo en la calles de Bilbao, 163 en Bizkaia y casi trescientas (285) en Euskadi.

Pero además de las personas que viven en la calle, hay otras muchas que no tienen un hogar aunque están viviendo en algún servicio residencial, o en viviendas que no reúnen los requisitos mínimos recomendables; en total cerca de 2.000 personas en Euskadi no tienen, en pleno siglo XXI, un hogar donde vivir.

El sistema socio-económico en el que vivimos mantiene la exclusión social como un fenómeno estructural y creciente. En concreto el sinhogarismo permanece intacto en los últimos años, alimentado por un sistema injusto que deja de lado a las personas.

Desde la plataforma BesteBi volvemos a solicitar a las administraciones vascas el desarrollo efectivo de la cartera de servicios sociales y la puesta en marcha de una estrategia global para erradicar el sinhogarismo en Euskadi, para evitar que siga habiendo personas que mueren en la calle. El parlamento vasco ya instó al Gobierno vasco en octubre de 2014 a que presentase en el plazo de un año esta estrategia, dos años después, la estrategia aún no está puesta en marcha.

También pedimos a la sociedad, a cada una de las personas de Euskadi, que amplíen su mirada hacia las personas sin hogar, que no las conviertan en invisibles. Que les reconozcan como personas, como conciudadanos y conciudadanas, con sus derechos y su dignidad.

A los medios de comunicación les pedimos que difundan éstas noticias, que se hagan eco de esta situaciones tan injustas que se dan aún, hoy día. Y también mensajes positivos que luchen contra la discriminación y el estigma que sufren las personas sin hogar.

Finaliza el 2016: ojalá finalicen aquí este tipo de actos y no tengamos, nunca más, que salir en homenaje a una persona muerta en la calle. Ojala el 2017 sea efectivo algo tan básico como lo que recoge el artículo 25.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (DUDH):

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

lunes, 21 de marzo de 2016

«LANA: bidezkoa, duina, gizaldekoa, egokia…»

“LANAREN ATZEAN, LANPOSTUA BAINO ASKOZ GEHIAGO DAGO”

PAZKO ALDIKO  III. DOMEKEA – (C) -  2016.eko APIRILAren 10a 

CARITASEN KANPAINAZuzendariaren gutuna

Lagun hori:

 Caritas Bizkaiatik arreta handiz jarraitzen dugu inguratzen gaituen errealitatea, eta kezkaz ohartu gara, itxuraz zenbait adierazle ekonomikok hobera egin duten bitartean,  kalteberatasun handienean bizi diren pertsonen egoerak ez duela hobera egin.
  
Gaur, lanari lotutako geure bizi-esperientzia propioa berrikusteko eskatzen dugu. Ziurtasun osoz, onartu egingo dugu gure eguneroko zeregina atsegina bada, poztasuna, konfiantza eta zentzua ematen dizkigula. Ordea, eguneroko zeregin horrek gizatasuna kentzen badigu, gure ilusioak mindu eta etorkizun pertsonal zein familiarra lausotuko dizkigu. 

 Horregatik, “PRAKTIKATU JUSTIZIA” ikasturte honetako leloa zehazte aldera, enplegu bidezko, duin eta integratzailearen alde lan egiteko beharra proposatzen diogu Kristau Komunitateari, pertsonei euren bizi-proiektuak duintasunez garatzen uzten ez dieten lan horiek salatuz (lanbide ezegonkorrak, partzialak, prekarioak, edonolakoak…). 

Francisco Aita Santuak hauxe dio: “lan askean, sortzailean, parte-hartzaile eta solidarioan, bizitzako duintasuna adierazi eta areagotzen du gizakiak” (EG 192). 

Duintasun horren alde egin behar dugu, beharrezko babes ekonomikoa eta, gainera, pertsonen parte-hartze atsegingarria ahalbidetuko dituen lanari lehentasuna emate aldera, gure gizartearen eraikuntza komunean pertsona ororen talentuak metatuz.  

Ikasturte honetan, Caritasen, zuen babesari esker, 2.000 pertsona baino gehiagoren Laneratzean bide-lagun izan gara (%70 emakumeak), 650 pertsonari orientazio espezializatua eskaini zaie, 150etik gora lanpostu berri sortu dira eta beste 300 lanpostu egonkortu dira ekonomia solidarioko enpresetan.

Lagun dezagun lana “heltzeko, giza garapenerako eta norberaren errealizaziorako bide" gisa ulertzen (Laudato Si’ 128). 

 Dakargun, bada, gaurko honetan, gure komunitateen erdigunera baliabide eta enplegu duin eza estutasunean bizi duten pertsona eta familien egoera.  

 Besarkada bat,

Carlos Bargos Zuzendaria

Triptikoa (eleb.)

«TRABAJO: justo, digno, integrador, constructivo…»

“DETRÁS DE UN ‘TRABAJO’ HAY MUCHO MÁS QUE UN EMPLEO” - CAMPAÑA DE CÁRITAS - 10 de ABRIL de 2016 - III DOMINGO DE  PASCUA - (C)
Estimado amigo, estimada amiga:

 Desde Cáritas Bizkaia seguimos con mucha atención la realidad y percibimos con preocupación que mientras algunos indicadores económicos parece que mejoran, la situación de las personas más frágiles no lo hace.

Hoy pedimos revisar nuestra propia experiencia de vida vinculada al trabajo, a todo tipo de trabajo. Seguro que reconocemos que si nuestra tarea diaria es grata, nos aporta alegría, confianza y sentido. Por el contrario, si esa tarea cotidiana nos deshumaniza, acaba hiriendo nuestras ilusiones y nublando el futuro personal y familiar.

 Por eso, tratando de concretar el lema de este curso “PRACTICA LA JUSTICIA”, proponemos a la Comunidad Cristiana la necesidad de velar por un trabajo justo, digno e integrador, denunciando aquellos empleos que no permiten a las personas desarrollar con dignidad sus proyectos vitales por ser ocupaciones inestables, parciales, precarias, a cualquier precio…

El Papa Francisco nos indica que “en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida” (EG 192).

Debemos velar por esta dignidad, para que se priorice el trabajo que proporcione la necesaria protección económica y además garantice la participación gozosa de cada persona aportando sus talentos en la construcción común de nuestra sociedad. 

Este curso desde Cáritas, con vuestro apoyo, hemos acompañado en la Inserción laboral a más de 2.000 personas (el 70% mujeres), se ha atendido en orientación especializada a 650 personas, se han creado más de 150 nuevos puestos de trabajo y se han estabilizado otros 300 puestos en empresas de economía solidaria.

Ayudemos a entender el trabajo como “camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal” (‘Laudato Si’ 128).

 Traigamos hoy al centro de nuestras comunidades la situación de las personas y familias que viven con angustia su falta de recursos y de empleo digno. 

 Un abrazo,

Carlos Bargos Director


martes, 9 de febrero de 2016

SEBASTIÁN MORA DEFIENDE UN MODELO DE ECONOMÍA SOLIDARIA COMO CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El secretario general de Cáritas Española impartió en Sevilla la ponencia marco del IV Encuentro Diocesano de Acción conjunta contra el Paro


Cáritas. 9 de febrero de 2016.- El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, recordó el pasado fin de semana en Sevilla, en el marco del IV Encuentro Diocesano de Acción Conjunta contra el Paro, que “un ciclo económico completo que permita una ganancia ética y digna especialmente para los más pobres, existe y es posible desde la economía solidaria”.

Bajo el lema “Vivir la misericordia, construir la justicia. El reto de una economía inclusiva”, tuvo lugar los días 5 y 6 de febrero, en el Seminario Metropolitano de Sevilla, el IV Encuentro Diocesano de la Acción Conjunta contra el Paro, un evento que ha dado continuidad al proyecto de lucha contra el paro que varias delegaciones e instituciones diocesanas iniciaron de forma conjunta el año pasado, y que seguirá siendo este curso prioridad pastoral de la Archidiócesis de Sevilla.

Camino de transformación social 

En esta ocasión, el eje central de reflexión ha sido la economía de inclusión como alternativa real a un sistema económico que mata y excluye y se olvida de la dignidad de la persona. Para animar la reflexión de los participantes sobre este tema, durante la tarde del viernes, Sebastián Mora impartió la ponencia “La economía solidaria al servicio de la transformación social”.

“La economía solidaria no tiene que ser un fin, sino un camino para la transformación social. No podemos olvidarnos de que la dignidad de la persona es lo primero”. Así comenzó su intervención el secretario general de Cáritas, que puso de manifiesto la urgente necesidad de una conversión social, antropológica y de valores que permita al ser humano construir un mundo más justo.

Sebastián hizo un claro llamamiento al cambio. Un cambio que comienza por la opción de vida de la propia persona para poder incidir en una sociedad que puede “hacer las cosas de otra forma”. En base a esto, propuso tres pautas para acceder a la práctica de la economía solidaria: vivir en el mundo que nos ha tocado, sin huir de él; saber encontrar oportunidades; e iniciar proyectos micro que, desde lo pequeño, comiencen a cambiar el mundo.

Además, Sebastián Mora exhortó a la comunidad cristiana a vivir de una forma práctica y coherente desde el respeto a los grandes principios de la Doctrina Social de la Iglesia, como el del bien común, el de la subsidiariedad o la solidaridad. “Existe un ciclo económico completo que permita una ganancia ética y digna especialmente para los más pobres; existe y es posible desde la economía solidaria”, concluyó.

Experiencias de economía inclusiva 

Durante la mañana del sábado, los participantes conocieron, a través de una mesa de experiencias, varios proyectos reales de economía de inclusión que algunas organizaciones han iniciado y ya están desarrollando actualmente en la propia diócesis sevillana. Entre ellas, se mostró el ejemplo de Bioalverde S.L., una empresa de inclusión que Cáritas Diocesana de Sevilla ha impulsado en el último año, y que forma y proporciona experiencia laboral a personas en riesgo de exclusión mediante la gestión de un huerto ecológico. Igualmente, se presentó una experiencia de moneda social puesta en marcha en la barriada de La Oliva, al igual que una cooperativa, SERVICOOP, nacida del impulso de la Asociación Nazarena de desempleados mayores de 40 años (ANDYCA-·40) con el apoyo de la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro.

Una vez más, el Encuentro Diocesano de la Acción Conjunta contra el Paro ha creado un espacio de reflexión, oración y llamamiento, a toda la comunidad cristiana y a la sociedad en general, a la práctica de una economía solidaria que tenga en el centro a la persona y su dignidad y sea capaz de romper con un sistema que tiraniza y excluye a todo aquel que no proporcione una rentabilidad económica. Un mundo más justo es posible.

Comunicado final

En el comunicado final del Encuentro, los participantes, tras analizar los graves problemas de precariedad social provocados por “una economía de la exclusión y la inequidad”, denuncian “que esta situación es consecuencia de decisiones políticas y económicas que enriquecen a unos pocos a costa de empobrecer a la inmensa mayoría. Decisiones que conducen la vida de muchas personas y familias a la pobreza y a la exclusión”.

“En el año que el Papa Francisco –añaden-- quiere que la Iglesia mire el mundo desde la perspectiva especial de la misericordia, desde nuestra responsabilidad e implicación con el parado, llamamos a los responsables políticos, sindicales y empresariales, y a toda persona de buena voluntad a participar en la construcción de una economía solidaria al servicio de la persona, de la familia y del bien común. Una economía basada en un trabajo digno y decente, cuyo principal beneficio sea crear oportunidades de vida y salvaguardar la dignidad de los trabajadores y de todas las personas que participan en ella”.

domingo, 31 de enero de 2016

Recuperar el diálogo entre Economía y Ética

Deusto Business Alumni, el Centro de Ética Aplicada y Deusto Business School, te invitan a escuchar la conferencia de Stefano Zamagni, bajo el título 'Recuperar el diálogo entre Economía y Ética: la propuesta de la Economía Civil'.Nacido en Rimini (Italia) en 1943, es Catedrático de Economía Política en la Universidad de Bolonia y Profesor de Economía Política Internacional en la sede de Bolonia de la John Hopkins University. Es consultor del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y fue uno de los principales colaboradores del papa Benedicto XVI en la elaboración de la encíclica Caritas in veritate. Zamagni es uno de los principales exponentes de la corriente de pensamiento conocida como economía civil.

Sus trabajos se han venido desarrollando los últimos años con el objetivo de reincorporar el concepto de bien común en la economía, lo que supone recuperar la relacionalidad, dando protagonismo a principios como el de reciprocidad, abandonados en la fase capitalista de la economía de mercado.

Una propuesta valiente para construir un nuevo modelo económico que considere el interés general, que valore la idea de comunidad y que persiga el bien de la sociedad en su conjunto. Llevada al terreno político, la propuesta de Zamagni se transforma en una vigorosa apuesta por la democracia deliberativa. Un esfuerzo, en definitiva, para pensar e idear en lo concreto un futuro distinto, más inclusivo y más digno del ser humano.


Para asistir, inscíbete aquí

miércoles, 20 de enero de 2016

Mensaje del Papa al Foro Económico Mundial: ¡No se olviden de los pobres!

(La reunión del Foro Económico Mundial tiene lugar desde el 20 hasta el 23 de enero 2016)

Al Profesor Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del Fórum Económico Mundial

Ante todo, quisiera darle las gracias por su amable invitación a dirigirme a la convención anual del Fórum Económico Mundial, que tendrá lugar en Davos-Klosters, a finales de enero, sobre el tema «El Dominio de la Cuarta Revolución Industrial». Le hago presente mis mejores deseos por la fecundidad de este encuentro, que busca incentivar la continuidad social y la responsabilidad ambiental, por medio de un diálogo constructivo entre el gobierno, líderes empresariales y cívicos, así como también con distinguidos representantes de los sectores políticos, financieros y culturales.
  
Los albores de la así llamada «cuarta revolución industrial» han sido acompañados por una creciente sensación de la inevitabilidad de una drástica reducción del número de puestos de trabajo. Los últimos estudios conducidos por la Organización Internacional del Trabajo indican que, en la actualidad, el desempleo afecta a cientos de millones de personas. La «financialización» y la «tecnologización» de las economías globales y nacionales, han producido cambios de gran envergadura en el campo del trabajo. Menos oportunidades para un empleo satisfactorio y digno, conjugado con la reducción de la seguridad social, están causando un inquietante aumento de desigualdad y pobreza en diferentes países. Hay una clara necesidad de crear nuevas formas de actividad empresarial que, mientras fomentan el desarrollo de tecnologías avanzadas, sean también capaces de utilizarlas para crear trabajo digno para todos, sostener y consolidar los derechos sociales y proteger el medioambiente.

Es el hombre quien debe guiar el desarrollo tecnológico, sin dejarse dominar por él.  
A todos ustedes me dirijo una vez más: ¡No se olviden de los pobres! Este es el principal desafío que tienen ustedes, como líderes en el mundo de los negocios. «Quien tiene los medios para vivir una vida digna, en lugar de preocuparse por sus privilegios, debe tratar de ayudar a los más pobres para que puedan acceder también a una condición de vida acorde con la dignidad humana, mediante el desarrollo de su potencial humano, cultural, económico y social» (Encuentro con la Clase Dirigente y con el Cuerpo Diplomático, Bangui, 29 noviembre 2015).

Nunca debemos permitir que «la cultura del bienestar nos anestesie», volviéndonos incapaces de «compadecernos ante los clamores de los otros, de no llorar ante el drama de los demás ni de interesarnos de cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe» (Evangelium gaudium, 54).

Llorar por la miseria de los demás no significa sólo compartir sus sufrimientos, sino también y sobre todo, tomar conciencia que nuestras propias acciones son una de las causas de la injusticia y la desigualdad. «Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para 
esconder la hipocresía y el egoísmo» (Bula de indicción del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Misericordia vultus, 15).

Una vez que tomamos conciencia de esto, llegamos a ser humanos más plenos, pues nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos y hermanas es una parte esencial de nuestra humanidad común. No tengan miedo de abrir su mente y su corazón a los pobres. De este modo, ustedes podrán dar rienda suelta a sus talentos económicos y técnicos, y descubrir la felicidad de una vida plena, que no les puede proporcionar el solo consumismo.

Frente a los profundos cambios que marcan época, los líderes mundiales se enfrentan al reto de garantizar que la futura «cuarta revolución industrial», resultado de la robótica y de las innovaciones científicas y tecnológicas, no conduzca a la destrucción de la persona humana —remplazada por una máquina sin alma—, o a la transformación de nuestro planeta en un jardín vacío para el disfrute de unos pocos elegidos.

Por el contrario, el momento actual proporciona una valiosa oportunidad para guiar y gobernar el proceso ahora en curso, y construir sociedades inclusivas basadas en el respeto por la dignidad humana, la tolerancia, la compasión y la misericordia. Les insto, pues, a afrontar de nuevo el diálogo sobre cómo construir el futuro del planeta, «nuestra casa común», y exhorto a ustedes a hacer un esfuerzo unido para lograr un desarrollo sostenible e integral.

Como he señalado muchas veces

, y lo reitero ahora con mucho gusto, la actividad empresarial es «una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos», especialmente «si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común» (Laudato si’, 129). Como tal, tiene la responsabilidad de ayudar a superar la compleja crisis de la sociedad y del medio ambiente, y luchar contra la pobreza. Esto hará que sea posible mejorar la precaria condición de vida de millones de personas y cerrar la brecha que da lugar a numerosas injusticias, que erosiona los valores fundamentales de la sociedad, como la igualdad, la justicia y la solidaridad.
  
De este modo, a través del recurso privilegiado al diálogo, el Foro Económico Mundial puede convertirse en una plataforma para la defensa y protección de la creación, como también para la consecución de «un progreso más sano, más humano, más social, más integral» (Laudato si’, 112), teniendo además debidamente en cuenta los objetivos ambientales y la necesidad de maximizar los esfuerzos para erradicar la pobreza, como se establece en el Programa para el Desarrollo Sostenible de 2030 y en el Acuerdo de París establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Señor Presidente, renovando mis mejores deseos para el éxito de la próxima reunión en Davos, invoco sobre Ud. y sobre todos los participantes en el Foro, junto con sus familias, la abundante bendición de Dios.
   
Vaticano, el 30 de diciembre de 2015

Ver también